ออกแนะนำผู้ประกอบการตามประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่4 ขยายระยะเวลา ปิดพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ออกแนะนำผู้ประกอบการตามประกาศจังหวัดน่าน ฉบับที่4 ขยายระยะเวลา ปิดพื้นที่เสี่ยง ถึง 30 เมษายน 2563 สร้างการรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการป้องกันตนเองในการรับเชื้อและแพร่เชื้อไวรัส โดยการแนะผู้ประกอบการร้านอาหารจัดให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเพื่อนำไปบริโภคที่บ้านเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ