ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปัวว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว พ.ศ.2563

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปัวว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว พ.ศ.2563