ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อชุมชน

วันที่ 1 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อชุมชน ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว โดยงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ซึ่งจัดให้ดำเนินการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปัว เพื่อมอบให้แก่ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว โดยทะยอยลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ทั้ง 13 หมู่บ้าน