ครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปัว สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ดำเนินการโดยมีบ้านปรางค์ ม.3 ปรางค์7 ปรางค์ 8 บ้านไร่รวงทอง บ้านละ 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมบ้านปรางค์ หมู่.3