รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เช้านี้(7 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลปัวร่วมกับสาธารณสุขอำเภอปัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลปัว(ตลาดบน) ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการแจกแผ่นพับความรู้ วัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือก่อนเข้าตลาด พร้อมเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานและการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อเป็นการป้องกันการรับและแพร่เชื้อจากตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัวมีมาตรการห้ามให้ผู้ที่ไม่ไส่หน้ากากอนามัยเข้าสู่ตลาดเพื่อเป็นการควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย