ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๙-๐๑๕ สายสองลื้อ บ.ขอน – บ.ป่าลาน หมู่ที่๑,๕ ตำบลปัว อำเภอปั จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)น