ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๙-๐๐๐๒,๙-๐๐๐๓,๙-๐๐๐๕,๙-๐๐๐๖,๙-๐๐๐๙,๙-๐๐๑๐ ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว