รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เช้านี้ (9 เมษายน 2563) เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับปกครองอำเภอปัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว และอสม.หมู่ที่ 4 , 5 และ 6 ตำบลวรนคร ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 1 ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการแจกแผ่นพับความรู้ วัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือก่อนเข้าตลาด พร้อมเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานและการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อเป็นการป้องกันการรับและแพร่เชื้อจากตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัวมีมาตรการห้ามให้ผู้ที่ไม่ไส่หน้ากากอนามัยเข้าสู่ตลาดเพื่อเป็นการควบคุมโรค