การจัดการขยะในสถานการณ์ COVID-19

การจัดการขยะในสถานการณ์ COVID-19
การจัดการขยะให้ถูกวิธีและถูกต้อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
#ร่วมรับผิดชอบต่อตนเองอละสังคม
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ