จังหวัดน่าน ออกประกาศขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน

จังหวัดน่าน ออกประกาศขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรค โควิด 19