การคัดกรองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

  วันที่  16 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลปัวโดยคณะทำงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว อสม.บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 และบ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ในการลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ต่อเนื่องและเกิดความตระหนักที่ต้องปฏิบัติตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19