มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

พมจ.น่าน แจ้งมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ว่าคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้
1. การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว กำหนดจ่ายเงินภายในเดือนเมษายน 2563
2. การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
3. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ Covid-19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์