กรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการป้องกันโควิด19 “Clean Together

กรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการป้องกันโควิด19 “Clean Together คนไทยรววมพลังป้องกันโรค” ผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqhgp8VH7pg_DvuiI9lJp9yF0TU9mU2zCpx7nDVq6rzSMkCA/viewform
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด19 และเพื่อประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ของร้านค้า/สถานประกอบการ จากความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งข้อมูลจากคำตอบของท่าน การวิเคราะห์ผล การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเฉพาะภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีการรายงานเป็นรายบุคคล