โรงพยาบาลน่าน เตือนประชาชนปฏิบัติตนห่างจากไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก กำลังมา !!!
รพ.น่าน แจ้งเตือนพี่น้องประชขน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรกไข้เลือดออก ก่อนข่าสู่ฤดูฝนฤดูกาลการระบาดของโลก
● จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้ปวยไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.น่าน ในปี ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย แยกเป็นผู้ป่วยเขต อ.ภูเพียง ๕ ราย, อ..เมืองน่าน ๓ ราย (เขตเทศบาลเมืองน่าน ๒ ราย) อ.เวียงสา ๒ ราย และ อ.นาน้อย ๑ ราย
●● รพ.น่าน เป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยในแต่ละปีจะพบผู้ปวยโรคไข้เลือดออกมากขึ้นในช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม-สิงหาคม) รวมทั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-ด๙ หากป่วยเป็นไข้เลือดออกร่วมด้วย จะทำให้การรักษายุ่งยาก อาการรุนแรงมากขึ้น
●●● ในปัจจุบันการระบาดของโรคไข้เลือดออกทวีความรุนแรง และไม่ได้จำกัดเฉพาะในเด็กอีกต่อไป ไข้เลือดออกเป็นได้
ในคนทุกเพศทุกวัย จึงขอแนะนำให้ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก ๓ ก. คือ
๑. ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ได้แก่ ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในที่มืด อับชื้น ทายากันยุง
๒. ไม่ให้ยุงเกิด ได้แก่ สำรวจและกำจัดแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณบ้านโดยรอบ และทำทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ให้เป็นนิสัย
๓. ใช้มาตรการ ๓ เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่
*** ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดส่วนใหญ่เป็นอำเภอเมือง และอำเภอที่เป็น
เมืองใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ศูนย์ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเด็กวัยเรียน ๕-๑๔ ปื แต่ กลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเป็นวัยผู้ใหญ่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
*** จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสช่วงอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และป้องกันโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปด้วย โดยทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้าน และรอบบริเวณบ้าน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๓ นี้.+++