ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย