การดำเนินมาตราการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง การดำเนินมาตราการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓