เทศบาลตำบลปัวประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ครั้งที่ 2)

         เทศบาลตำบลปัวได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปัว ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข ภายใน 15 วันทำการ