คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลตำบลปัว ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19