แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน

20200609_030733