ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2562

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2562 เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่านได้รับคัดเลือกให้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จากโครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลปัว ขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในความมุ่งมั่นในการทำงานขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่เห็นความสำคัญส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางกาย ใจ สังคมและเศรษฐกิจ ควรมีการดำเนินการต่อเนื่องและยั่งยืน

20200609_040233