รณรงค์ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เทศบาลตำบลปัวรณรงค์ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันค่ะ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค…