ตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทางเข้าบ้านนายเดชา กะมะโน (เวียงคา) บ้านสวนดอก หมู่ที่6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0001