ตกลงราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด(บ้านนางฟองนวล-บ้านนายอรัญ) บ้านแก้ม หมู่5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0001