32.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ( ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา