การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการจัดการขยะด้วยตนเอง สาธิตการจัดการขยะรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งของเหลือใช้ ในพื้นที่บ้านนาปงพัฒนา ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางสาววงวรรณ เทพอาจ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข พร้อมด้วยจ่าเอกสถิตย์ พงษ์เจตน์สุพรรณและคณะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการจัดการขยะด้วยตนเอง สาธิตการจัดการขยะรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งของเหลือใช้ และการสร้างมาตรการชุมชนปลอดขยะ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ หอประชุม บ้านนาปงพัฒนา ม.11 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก