จัดโครงการการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดโรคติดต่อในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 ต.ปัว จัดโครงการการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดโรคติดต่อในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและให้แต่ละครัวเรือนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน และเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บขยะจากทางชุมชนเพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการในมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ ปี2564 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครัวเรือนนำร่อง จำนวน 50 ครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจากกำนันยงค์ หาญยุทธ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล