กิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายเวชกร เทพอาจ นายฉัตรชัยธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดย ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว ให้แก่ประชาชนตำบลปัวจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 และบ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด อากาศบริสุทธิ์ สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีวินัยในการทิ้งขยะ สร้างนิสัยรักความสะอาด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน เป็นตัวอย่างการจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนอื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน และชุมชนกับหน่วยงาน ในการนี้ยังได้บูรณาการการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด – ๑๙ และ โรคเนื้อเน่าที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 หมู่บ้านอีกด้วย