รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปัว ประจำเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563