กิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บ้านแก้มหมู่ที่ 5 (ช่วงเช้า) และบ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 (ช่วงบ่าย) ตำบลวรนคร อำเภอปัว ดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว เพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านของตนเอง นำไปสู่การสร้างรายได้จากขยะ ลดปริมาณขยะในพื้นที่ลง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น