เทศบาลตำบลปัวรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยตัวแทนภาคีเครือข่าย อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ชมรมผู้สูงอายุตำบลปัว กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ผู้แทนภาคประชาชน คณะกรรมการการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ร่วมนำเสนอผลงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนบ้านร้อง และศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นทางชุมชนบ้านขอน พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบซูม(Zoom) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
ทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมิน และให้ข้อแนะนำ เทศบาลตำบลปัวจะนำไปปรับใช้ ต่อยอดการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนต่อไป