หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563