การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัวได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลปัวได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 106,200,000.-บาท ทั้งนี้ ประธานสภาฯ จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ไปยังนายอำเภอปัว เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพิจารณาเห็นชอบต่อไป