หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

20200918_072842