รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

20201029_070005