ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว