ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน *

๑. โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๒. คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที

๓. แรงงานปล่อยกู้สูงสุด ๓ แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

๔. คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว

๕. เคลียร์คัท ! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่