นัดพบ Co – Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง และนัดพบแรงงานย่อย

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงาน “นัดพบ Co – Payment” และ “นัดพบแรงงานย่อย” ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง , สถานประกอบการ , ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้หางาน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน และโครงการนัดพบแรงงานย่อย ตลอดภายในงานมีนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มารับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานด้วยตนเองมากกว่า ๑๕ แห่ง ตำแหน่งงานว่างมากกว่า ๕๐๐ อัตรา , มีการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ , มีการสาธิตอาชีพ , ให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพอิสระ และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ , รับสมัครคัดเลือกคนงาน เพื่อไปทำงานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล และปรึกษาปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างเด็กจบใหม่.com โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันงาน

สำหรับนายจ้าง หรือสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล

๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ลงนาม

๓. เอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาดำเนินการแทน

สำหรับนายจ้าง หรือสถานประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. เอกสารหลักฐานแสดงการจดทะเบียนการค้า

สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ หรือผู้ที่ต้องการหางานทำ

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาวุฒิการศึกษา

๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว

๕. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน โทร. ๐๕๔-๗๑๖-๐๗๕-๖