รับสมัครคัดเลือกคนหางาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ ๑๕ (เฉพาะเพศชาย)

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน ได้ประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางาน ในตำแหน่ง คนงานภาคการเกษตร เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand – Israel Corporation on the Placement of Workers : TIC)” ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย โดยต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

๒. สัญชาติไทย

๓. เกิดระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

๕. ไม่เสพสารเสพติด

๖. ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล

๗. ไม่มีคู่สมรส , บุตร หรือบิดา และมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล

๘. มีสุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ วัณโรค , โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี , โรคเอดส์ , โรคหนองใน , โรคซิฟิลิส , โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด , คดงอ , ขาด , ด้วน หรือเกิน

๙. ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตรในด้านปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร อย่างละ ๒ ฉบับ

๑. รูปถ่ายแบบสี ครึ่งตัว พื้นหลังเป็นสีฟ้า หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว

๒. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

๓. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา

๔. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ใบท.ร.๑/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ป.๖ (ป.๐๕) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.)

๕. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

๖. สำเนาทะเบียนบ้าน

๗. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ส.ด.๘ , สด.๔๓)

๘. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยาที่จดทะเบียน หรืออยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา

๙. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

๑๐. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , รถบรรทุก (ถ้ามี)

๑๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน