การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ตามที่เทศบาลตำบลปัว ได้ออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน ถนน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ และจะหยุดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นั้น

ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันรวมเป็น ๔ วัน กอปรกับ เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย ได้แจ้งหยุดรับกำจัดขยะมูลฝอยในช่วงวันหยุดดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลปัว จึงขอแจ้งงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยเทศบาลตำบลปัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย