ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔