ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ

๒. ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที ๔ เดือน เหลือ ๓.๖๑ บาท / หน่วย

๓. กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ๙,๑๘๘ อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”

๔. โครงการ Co – payment ขับเคลื่อนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า ๒.๖ แสนคน

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๕. ยกระดับบัตรทองเพิ่ม ๔ บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน*

๖. สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV