ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านความมั่นคง *

๑. รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM ๒.๕ ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๒. “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส ๓

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๓. สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน*

๔. รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว

๕. แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส