ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ด้วยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก และมีการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค , ของใช้ที่จำเป็นต่อการครองชีพ และ ของฝากที่ระลึก ตลอดจนมีการใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ โรงแรม , ร้านอาหาร , สปา เป็นต้น รวมถึงบริการรับฝากสิ่งของและ บริการรถเข็น บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเป็นธรรมทางการค้า ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้บริโภค อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายสินค้าและบริการ จังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมิอผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการค้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ปิดป้ายแสดงงราคาจำหน่ายปลีกทั้งสินค้าและบริการ ไว้ที่สินค้าที่จำหน่าย หรือสถานที่ที่ให้บริการ โดยให้แสดงราคาต่อหน่วย ซึ่งจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการ ต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ และห้ามจำหน่ายสูงกว่าราคาที่แสดงไว้ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๒. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า ดำเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงเกินสมควร ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราช
บัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓. จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

๔. หากประชาชน หรือผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว พบเห็นการกระทำความผิดตามประกาศฉบับนี้ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว สามารถแจ้งไปยัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดน่าน อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เลขที่ ๔ / ๑๖ ถนนรอบกำแพงเมืองตะวันตก ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๗๗-๒๐๒๗