การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ตามที่เทศบาลตำบลปัว ได้ออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน ถนน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ และจะหยุดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นั้น

ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ พร้อมกับ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย ได้แจ้งหยุดรับกำจัดขยะมูลฝอยในช่วงวันหยุดดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลปัว จึงขอแจ้งงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยเทศบาลตำบลปัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย