โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน แจ้งว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ชุมชน , สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลด , คัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน และนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๔ และเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปัว เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th  หรือ Facebook : โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ และ Facebook : โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ