มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง , ดนตรี , คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)

เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวว่า มีการจัดการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ประกอบกับ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดน่าน อันจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จากการจัดงาน หรือกิจกรรมการแสดง , ดนตรี , คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดน่าน จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จากการแสดง , ดนตรี , คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตจัดงานหรือจัดกิจกรรมตามกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้

๑. ให้ผู้จัดงานหรือกิจกรรมการแสดง , ดนตรี , คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน อันเป็นการชุมนุมคน หรือรวมกลุ่มกันของบุคคลเป็นจำนวนมาก ยื่นขออนุญาตจัดงานหรือจัดกิจกรรมเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่จะจัดงานหรือกิจกรรม ก่อนมีการจัดงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และเมื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในเบื้องต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานด้วย

๒. ผู้จัดงานหรือกิจกรรม จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการอื่นตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑ ให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่จัดงานหรือกิจกรรม ยกเว้น ศิลปิน หรือผู้แสดง

๒.๒ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืน ในพื้นที่โดยรอบห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร

๒.๓ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

๒.๔ ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงาน หรือกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม  และให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใด ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้

๒.๕ จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ , หอบเหนื่อย , จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ก่อนเข้าสถานที่จัดงาน และติดสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง

๒.๖ จัดให้มีการลงทะเบียน และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

๒.๗ จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก , จัดระบบคิวตามรอบงาน และให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ,  จ่าย , แจก , พกพา หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงาน หรือกิจกรรมโดยเด็ดขาด

๓. ให้นายอำเภอ , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้กำกับดูแล , ติดตาม , ตรวจสอบ ให้ผู้จัดงานหรือกิจกรรมตามที่ได้รับแจ้ง ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ตามที่กำหนดในข้อ ๒ โดยเคร่งครัด หากพบมีการฝ่าฝืน ไม่ยื่นคำขอ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ให้มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดงานหรือกิจกรรม ดำเนินการปรับปรุง , แก้ไข , ระงับยับยั้ง หรือสั่งให้ยุติกรจัดงาน หรือกิจกรรมได้ หรือหากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผู้ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป