ข้อสรุปมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๖๓