มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙

ตามที่ได้ปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้แพร่ระบาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ติดเชื้อดังกล่าวมีประวัติการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ และสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มแพร่กระจาย และทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จากผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน ดังนี้

๑. ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

๑.๒ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน

ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

๑.๓ กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน

ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๒. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล และแบบประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

๒.๑ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรส และจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยด่วน

๒.๒ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง หากผลการประเมิน พบว่า มีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร กักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา ๑๔ วัน แล้วรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป