ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลปัว เรื่องประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยสงฆ์นคน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ