พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม , ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ของจังหวัดน่าน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จึงได้กำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ ดังนี้

๑. ตลาดกุ้ง , ตลาดทะเลไทย , ไทยยูเนียน จังหวัดสมุทรสาคร

๒. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ , อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๓. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๕. อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๖. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ข้างต้นดังกล่าว ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒)